2022-03-01 Aplinkos monitoringo ataskaita

Čia galite parsisiųsti ir susipažinti su UAB "DP acetate" 2021 metų Aplinkos monitoringo ataskaita.

    

   

01-02-2020 Let's try to make everyday life more environmentally friendly - you don't have to sacrifice anything for that. And the realization that it will help save the planet lifts the mood. Let's start today!

Packaging waste
According to the materials used for production, packaging is divided into glass, plastic, paper and cardboard, metal, wood, combined and other.
Sorting packaging waste is the collection of suitable raw materials for recycling. The more secondary raw materials are used, the more natural resources are saved and the less polluted the environment.
Uncollected and unsorted waste does not disappear anywhere - it accumulates and is even several hundred years old.
Sorting must become a daily habit in every person's life, because only in this way: 
  • We will contribute to the preservation of our own and others' health;
  • We will accumulate raw materials for the production of new products;
  • We will limit deforestation, water and air pollution;
  • We will reduce the amount of waste disposed of in landfills.

2020-02-01 Siekime kasdienį gyvenimą paversti ekologiškesniu – juk tam nieko nereikia aukoti. O supratimas, kad tai padės išsaugoti planetą, pakelia nuotaiką. Pradėkime jau šiandien!

Pakuočių atliekos
Pagal gamybai panaudotas medžiagas pakuotės skirstomos į stiklo, plastiko, popieriaus ir kartono, metalo, medienos, kombinuotas ir kitas.
Pakuočių atliekų rūšiavimas - tai tinkamų žaliavų perdirbimui rinkimas. Kuo daugiau naudojama antrinių žaliavų, tuo daugiau sutaupoma gamtinių išteklių ir mažiau teršiama aplinka.
Nerenkamos ir nerūšiuojamos atliekos niekur nedingsta – jos kaupiasi ir yra net kelis šimtus metų.
Rūšiavimas turi tapti kasdieniu kiekvieno žmogaus gyvenimo įpročiu, nes tik tokiu būdu:
  • Prisidėsime prie savo ir aplinkinių sveikatos išsaugojimo;
  • Kaupsime žaliavas naujų produktų gamybai;
  • Ribosime miškų kirtimą, vandens bei oro taršą;
  • Mažinsime sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį.