Energetika

Energetika

UAB “Dirbtinis pluoštas“ elektros energetikos sektoriuje vykdo šias veiklas:

  • elektros energijos skirstymo veiklą (2011.02.15 licencija Nr. L1-11(ES) );
  • visuomeninio elektros energijos  tiekimo veiklą (2011.02.15 licencija Nr.L1-9(VET))
  • nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą (2015.02.20 leidimas Nr. L1-96(NET)).
Garantinio elektros energijos  tiekimo paslaugų įmonė šiuo metu neteikia, nes visi aptarnaujamoje teritorijoje esantys vartotojai elektros tiekimo paslaugas perka iš visuomeninio/nepriklausomo elektros tiekėjo.

Elektros energijo skirstymas:

UAB „Dirbtinis pluoštas“ skirstomasis elektros tinklas per 110/10 kV transformatorius yra sujungtas su elektros perdavimo tinklu. Prie įmonės skirstomojo elektros tinklo yra prijungti  vartotojų elektros įrenginiai. Šiems vartotojams įmonė teikia elektros energijos persiuntimo paslaugą. Su paslaugos teikimo sąlygomis ir įkainiais (taikomais nuo 2016.01.01) galima susipažinti pasirinkus nuorodą » persiuntimo paslaugos įkainiai ir jų taikymo tvarka 


 Elektros energijos persiuntimo paslaugos kainą sudaro šios dedamosios:

1.  Litgrid AB teikiamos elektros energijos perdavimo paslaugos kaina;

2. Litgrid AB  teikiamų sisteminių paslaugų kaina;

3. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP ) kaina;

4.  UAB „Dirbtinis pluoštas“ elektros skirstymo vidutinės įtampos tinklais paslaugos kaina;

5. UAB „Dirbtinis pluoštas“ elektros skirstymo žemos įtampos tinklais paslaugos kaina.


UAB „Dirbtinis pluoštas“ elektros energijos persiuntimo vidutinės įtampos tinklais 2016 m. paslaugos kainos viršutinė riba yra 3,231 ct/kWh.

 UAB „Dirbtinis pluoštas“ elektros energijos persiuntimo žemos įtampos tinklais 2016 m. paslaugos kainos viršutinė riba yra 4,131 ct/kWh.

 Į elektros skirstymo vidutinės ir žemos įtampos tinklais paslaugų kainas yra įskaičiuotos būtinos užtikrinti tinkamą skirstomojo elektros tinklo funkcionavimą UAB „Dirbtinis pluoštas“ veiklos sąnaudos (2015 m. sąnaudų proporcijos: 156,349 tūkst. eurų arba 31,73% – technologinės ir savųjų reikmių sąnaudos; 190,773 tūkst. eurų arba 38,72% – personalo darbo užmokestis (darbo užmokestis valdybos nariams bei kitos su valdymo organų narių funkcijomis susiję išmokos per 2015 m. priskaičiuotos/išmokėtos nebuvo); 59,019 tūkst. eurų arba 11,98% – socialinio draudimo sąnaudos; 6,445 tūkst. eurų arba 1,31% – turto nuoma; 7,633 tūkst. eurų arba 1,55% – turto nusidėvėjimas ir amortizacija; 71,587 tūkst. eurų arba 14,53% – įvairios kitos sąnaudos, materialinės ir joms prilygintos sąnaudos; 0,899 tūkst. eurų arba 0,18% – mokesčiai.

 Planuojama, kad  2015 m. – 2019 m., kainų viršutinių ribų reguliavimo laikotarpiu, technologinės ir savų reikmių sąnaudos sudarys 242,09 tūkst. eurų arba 44,04%*, personalo darbo užmokestis -179,564 tūkst. eurų arba 32,67%, socialinio draudimo sąnaudos – 55,630 tūkst. eurų arba 10,12%; turto nuoma – 6,395 tūkst. eurų arba 1,16%; turto nusidėvėjimas ir amortizacija – 7,241 tūkst. eurų arba 1,32%; įvairios kitos sąnaudos, materialinės ir joms prilygintos sąnaudos – 58,358 tūkst. eurų arba 10,62%; mokesčiai – 0,434 tūkst. eurų arba 0,08%.

* – elektros energijos pirkimo sąnaudos

 2015 m. įmonė skirstomajame elektros tinkle paskirstė 30 582 MWh elektros energijos, vartotojams pardavė 13 131 MWh elektros energijos. 2016 m. skirstomajame elektros tinkle planuojama paskirstyti apie 33 079 MWh elektros energijos ir parduoti vartotojams apie 13 042 MWh elektros energijos.

 Įmonės skirstomasis elektros tinklas eksplotuojamas vykdant nuolatinę parametrų analizę, taikant technologinių sąnaudų mažinimo sprendimus, laiku atliekant įrenginių priežiūros ir remonto darbus. Tinkamai eksploatuojamas skirstomasis elektros tinklas ir kitos aplinkybės sudaro galimybes taikyti vartotojams vienus mažiausių elektros persiuntimo paslaugos tarifų. Artimiausiu metu įmonė skirstomojo elektros tinklo plėtros/investicijų nenumato.

Be elektros persiuntimo paslaugos, UAB „Dirbtinis pluoštas“, teisės aktų nustatyta tvarka, teikia paslaugas  vartotojams: naujų vartotojų elektros įrenginių prijungimas prie skirstomojo elektros tinklo, leistinosios naudoti galios keitimas, elektros tiekimo patikimumo kategorijos keitimas. Techninės priežiūros paslaugos neteikiamos.

 Detalią informaciją apie įmonės teikiamas paslaugas (įskaitant jų užsakymą ir nutraukimą) galite sužinoti susisiekę puslapio apačioje nurodytais kontaktais.

 Visuomeninis elektros tiekimas:

Prie įmonės skirstomojo elektros tinklo yra prijungti vieno buitinio vartotojo elektros įrenginiai. Šio vartotojo atžvilgiu teikiama visuomeninė elektros tiekimo paslauga. Su paslaugos teikimo sąlygomis ir įkainiais (taikomais nuo 2015.01.01) galima susipažinti pasirinkus nuorodą » visuomeninio tiekimo paslaugos įkainiai ir jų taikymo tvarka.

 UAB Dirbtinis pluoštas visuomeninio elektros energijos tiekimo veiklos sąnaudas 2015 m. sudarė elektros energijos įsigijimo sąnaudos -0,821 tūkst. eurų arba 86,11%, elektros energijos įsigijimo savosioms reikmėms sąnaudos – 0,044 tūkst. eurų arba 4,67%, personalo darbo užmokestis – 0,051 tūkst. eurų arba 5,33%, socialinio draudimo sąnaudos – 0,016 tūkst. eurų arba 1,65%, turto nuoma – 0,002 tūkst. eurų arba 0,19%, turto nusidėvėjimas ir amortizacija – 0,001 tūkst. eurų arba 0,15%, įvairios kitos sąnaudos – 0,018 tūkst. eurų arba 1,90%, mokesčiai – 0,000 tūkst. eurų arba 0,00%.

 Planuojama, kad  2015 m. – 2019 m., kainų viršutinių ribų reguliavimo laikotarpiu, elektros energijos įsigijimo sąnaudos sudarys 0,796 tūkst. eurų arba 79,83%, elektros energijos įsigijimo savosioms reikmėms sąnaudos – 0,076 tūkst. eurų arba 7,59%, personalo darbo užmokestis – 0,068 tūkst. eurų arba 6,79%, socialinio draudimo sąnaudos – 0,021 tūkst. eurų arba 2,11%, turto nuoma – 0,002 tūkst. eurų arba 0,22%, turto nusidėvėjimas ir amortizacija – 0,005 tūkst. eurų arba 0,46%, įvairios kitos sąnaudos – 0,029 tūkst. eurų arba 2,88%, mokesčiai – 0,001 tūkst. eurų arba 0,11%.

Nepriklausomas elektros tiekimas:

Vykdydama nepriklausomo elektros tiekimo veiklą, įmonė laisvojoje rinkoje elektros energiją perka savo ir aptarnaujamų vartotojų reikmėms.

 2016 metais įmonė planuoja vartotojams parduoti apie 12 000 MWh elektros energijos.

Vartotojų atžvilgiu elektros energijos kainos nustatomos individualiai, atsižvelgiant į rinkoje įsigyjamos elektros energijos kainą, suvartojamus elektros energijos kiekius, vartojimo režimus ir atsiskaitymo sąlygas.

 Buitiniai ir kiti elektros vartotojai naujausią informaciją apie visus taikomus tarifus ir mokėjimus už patiektą elektrą kalendoriniais metais, palyginimą su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu bei vidutiniu tos pačios grupės vartotojo elektros suvartojimu gali gauti susisiekę su įmonės atstovais aukščiau nurodytais kontaktais.

Naudinga informacija:

■ Raštas dėl elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos (AB “LESTO” aprašas)

Standartinės elektros energijos persiuntimo paslaugos sutarties forma

■ Elektros energijos vartotojų skundų nagrinėjimo tvarka

Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas

Elektros įrenginių prijungimo prie skirstomojo elektros tinklo įkainiai

UAB Dirbtinis pluoštas atitikties programa

Elektros tinklų naudojimo taisyklės

Europos aplinkos agentūra, Aplinkos apsaugos agentūra

Europos Komisijos parengtas energijos vartotojams skirtas klausimų ir atsakymų sąrašas

Vartotojų teisių apsauga

 

KONTAKTINĖ INFORMACIJA:

Gedimų, perjungimų registracija: tel. (8 689) 95946

Kiti (taip pat ir atitikties programos) klausimai:

Arūnas Vainius, tel. (8 698) 38215, el. p. dp@dp.lt


 

Galerija: